Αυτοκίνητα

Παράταση στους ελέγχους ΚΤΕΟ

Ερμηνευτική εγκύκλιο για το πότε θα περάσουν από ΚΤΕΟ τα οχήματα που έχουν λήξει τα Δελτία Ελέγχου ή πρόκειται να λήξουν άμεσα, εξέδωσε το Υποδομών και Μεταφορών, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών οχημάτων.

Αναλυτικότερα, για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου και μεταβίβαση επιβατηγών οχημάτων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μοτοσικλετών και ελαφρών φορτηγών με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 τόνων, μετά την επαναλειτουργία των ΚΤΕΟ ελαφρών οχημάτων το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι: «Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων και μετά την επαναλειτουργία των ΚΤΕΟ ελαφρών οχημάτων από τις 18-1-2021, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα αναφορικά με τον τεχνικό έλεγχο και τη μεταβίβαση επιβατηγών οχημάτων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μοτοσικλετών και φορτηγών με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 τόνων:

1.H καταληκτική ημερομηνία της Δευτέρας 11-1-2021 που καθορίζεται στην (α) σχετική εγκύκλιο του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών επεκτείνεται μέχρι και την Κυριακή 17-1-2021.

Διευκρινίζεται ότι η χορηγηθείσα παράταση των ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών αφορά και στο χρονικό διάστημα από 14-12-2020 μέχρι και 2-1-2021 που τα ΚΤΕΟ ελαφρών οχημάτων λειτουργούσαν. Επίσης, διευκρινίζεται ότι η παράταση των ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών ισχύει και για τα μεταχειρισμένα επιβατηγά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τις μοτοσικλέτες και τα φορτηγά με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 τόνων που ταξινομήθηκαν χωρίς την προσκόμιση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) στο χρονικό διάστημα από τις 4-1-2021 μέχρι και τις 17-1-2021.

2.Όσον αφορά στον υπολογισμό του ειδικού τέλους εκπρόθεσμου ελέγχου των οχημάτων, μετά την επαναλειτουργία των ΚΤΕΟ από τις 18-1-2021, διευκρινίζονται τα ακόλουθα με την παράθεση σχετικών παραδειγμάτων για καλύτερη κατανόηση:

α) Οχήματα που είναι εφοδιασμένα με ΔΤΕ χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις και αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης εντός της χρονικής περιόδου από 14-3-2020 έως και 3-5-2020, εφόσον προσέλθουν σήμερα για τεχνικό έλεγχο θεωρούνται εκπρόθεσμα για το χρονικό διάστημα από τη λήξη της παράτασης των εβδομήντα (70) ημερολογιακών ημερών (που τους είχε χορηγηθεί με την (η) σχετική εγκύκλιο) μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου, μη συνυπολογιζόμενων των χρονικών διαστημάτων που είχε ανασταλεί η λειτουργία των ΚΤΕΟ ελαφρών οχημάτων.

Παράδειγμα: Επιβατηγό όχημα με ΔΤΕ με αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος την 17-3-2020 είχε προθεσμία να ελεγχθεί εμπρόθεσμα μέχρι 26-5-2020 (λόγω της χορηγηθείσας παράτασης των 70 ημερών). Εφόσον προσέλθει για έλεγχο στις 26-2-2021, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμο για το χρονικό διάστημα από 27-5-2020 μέχρι 26-2-2021, μη συνυπολογιζόμενων των διαστημάτων που είχε ανασταλεί η λειτουργία των ΚΤΕΟ ελαφρών οχημάτων, δηλ. από 7-11-2020 έως και 13-12-2020 και από 3-1-2021 έως και 17-1-2021.

β) Οχήματα που είναι εφοδιασμένα με ΔΤΕ χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις και αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης εντός της χρονικής περιόδου από 31-10-2020 έως και 17-1-2021, εφόσον προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο μετά την πάροδο της χορηγηθείσας παράτασης των ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, θεωρούνται εκπρόθεσμα για το χρονικό διάστημα από τη λήξη της παράτασης έως την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου.

Παράδειγμα: Μοτοσικλέτα με ΔΤΕ με αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος την 13-1-2021 έχει προθεσμία να ελεγχθεί εμπρόθεσμα μέχρι 13-4-2021. Εφόσον προσέλθει για έλεγχο στις 23-4-2021, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη για το χρονικό διάστημα από 14-4-2021 μέχρι 23-4-2021.

γ) Οχήματα που είναι εφοδιασμένα με ΔΤΕ χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις και αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης πριν τις 31-10-2020, εφόσον προσέλθουν σήμερα για τεχνικό έλεγχο λογίζονται εκπρόθεσμα για το χρονικό διάστημα από την αρχική ημερομηνία που είχαν υποχρέωση να προσκομιστούν εμπρόθεσμα για τεχνικό έλεγχο έως την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου, μη συνυπολογιζόμενων των χρονικών διαστημάτων που είχε ανασταλεί η λειτουργία των ΚΤΕΟ.

Παράδειγμα: Φορτηγό με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 τόνων με ΔΤΕ με αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος την 27-10-2020 είχε προθεσμία να ελεγχθεί εμπρόθεσμα μέχρι 3-11-2020. Εάν προσκομιστεί για έλεγχο στις 25-2-2021, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμο για το χρονικό διάστημα από 4-11-2020 έως 25-2-2021, μη συνυπολογιζόμενων των διαστημάτων που είχε ανασταλεί η λειτουργία των ΚΤΕΟ ελαφρών οχημάτων, δηλ. από 7-11-2020 έως και 13-12-2020 και από 3-1-2021 έως και 17-1-2021.

3.α) Στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης ενός οχήματος, κατά το χρονικό διάστημα που ίσχυε η απαγόρευση μετακίνησης εκτός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, βρισκόταν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα από αυτήν που βρισκόταν το όχημά του, το εν λόγω όχημα δύναται να ελεγχθεί εμπρόθεσμα έως και ένα (1) μήνα μετά την άρση της απαγόρευσης μετακίνησης σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα. Η ρύθμιση αυτή αφορά:

➢ Στα οχήματα για τα οποία η χορηγηθείσα παράταση των ενενήντα (90) ημερών λήγει πριν τη συμπλήρωση ενός (1) μηνός από την ημερομηνία άρσης της απαγόρευσης μετακίνησης και

➢ Στα οχήματα των οποίων η ημερομηνία διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου για πρώτη φορά ή η ημερομηνία λήξης της ισχύος του ΔΤΕ είναι εντός της χρονικής περιόδου από τις 18-1-2021 έως και την ημερομηνία που θα αρθεί η απαγόρευση μετακίνησης.

Παράδειγμα 1: Επιβατηγό όχημα με ΔΤΕ με αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος την 25-1-2021, του οποίου ο ιδιοκτήτης βρίσκεται σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα, εάν προσκομιστεί για τεχνικό έλεγχο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία άρσης της απαγόρευσης, θα θεωρηθεί εμπρόθεσμο.

Παράδειγμα 2: Επιβατηγό όχημα που ο ιδιοκτήτης του βρίσκεται σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα και είναι εφοδιασμένο με ΔΤΕ με αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος την 2-12-2020, έχει προθεσμία να ελεγχθεί εμπρόθεσμα μέχρι 2-3-2021 (λόγω της χορηγηθείσας παράτασης των 90 ημερών). Εάν η απαγόρευση μετακίνησης αρθεί στις 26-2-2021, τότε το όχημα μπορεί να ελεγχθεί εμπρόθεσμα μέχρι 26-3-2021.

β) Στις περιπτώσεις οχημάτων που είχαν καταστεί εκπρόθεσμα πριν τις 7-11-2020 που επιβλήθηκε η απαγόρευση μετακίνησης και ο ιδιοκτήτης τους βρισκόταν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα, εφόσον προσκομιστούν για τεχνικό έλεγχο μετά την άρση της απαγόρευσης μετακίνησης, λογίζονται εκπρόθεσμα για το χρονικό διάστημα από την αρχική ημερομηνία που είχαν υποχρέωση να προσκομιστούν εμπρόθεσμα για τεχνικό έλεγχο έως την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου, μη συνυπολογιζόμενου του διαστήματος που είχε απαγορευθεί η μετακίνηση και για μία (1) εβδομάδα επιπλέον.

Παράδειγμα: Μοτοσικλέτα που ο ιδιοκτήτης της βρίσκεται σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα και είναι εφοδιασμένη με ΔΤΕ, χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, με αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος την 14-10-2020, είχε προθεσμία να ελεγχθεί εμπρόθεσμα μέχρι 21-10-2020. Εάν η μοτοσικλέτα προσέλθει για τεχνικό έλεγχο δύο (2) εβδομάδες μετά την άρση της απαγόρευσης μετακίνησης, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη για το χρονικό διάστημα από 22-10-2020 μέχρι και 6-11-2020 (επειδή η άρση της απαγόρευσης μετακίνησης ίσχυσε από τις 7-11-2020) και για μία (1) εβδομάδα επιπλέον (επειδή η πρώτη εβδομάδα μετά την ημερομηνία άρσης της απαγόρευσης δεν συνυπολογίζεται).

Κατά τον τεχνικό έλεγχο των προαναφερόμενων οχημάτων προσκομίζεται στο ΚΤΕΟ Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του οχήματος θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, στην οποία δηλώνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα που ίσχυε η απαγόρευση μετακίνησης, αυτός βρισκόταν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα από εκείνη που βρισκόταν το όχημά του (αναφέρονται τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος).

4.Τα οχήματα για τα οποία, σύμφωνα με την (α) σχετική εγκύκλιο, έχει παραταθεί κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες η ημερομηνία διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου για πρώτη φορά ή η διάρκεια ισχύος του ΔΤΕ (χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις), μπορούν να μεταβιβάζονται μέσα στο χρονικό διάστημα των ενενήντα (90) ημερών χωρίς την προσκόμιση νέου ΔΤΕ. Στην άδεια κυκλοφορίας που εκδίδεται, σημειώνεται παρατήρηση σχετικά με την υποχρέωση του οχήματος για τεχνικό έλεγχο έως τη λήξη της προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών «Ημερομηνία τεχνικού ελέγχου έως τις …/…/…».

5.Στα οχήματα για τα οποία εκδόθηκε άδεια κυκλοφορίας, χωρίς την προσκόμιση του απαιτούμενου ΔΤΕ, με την αναγραφή παρατήρησης σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία υποχρέωσης σε τεχνικό έλεγχο [βάσει των (δ), (ε), (στ) και (ζ) σχετικών εγκυκλίων], προκειμένου να μεταβιβαστούν μετά την επαναλειτουργία των ΚΤΕΟ ελαφρών οχημάτων, απαιτείται η διενέργεια τεχνικού ελέγχου και η προσκόμιση ισχύοντος ΔΤΕ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ακόμη και εάν δεν έχει παρέλθει η αναγραφόμενη στην άδεια κυκλοφορίας προθεσμία.

6.Για τη μεταβίβαση οχημάτων τα οποία βρίσκονταν σε καθεστώς ακινησίας και έκαναν άρση αυτής στο χρονικό διάστημα από 23-10-2020 έως και 17-1-2021, απαιτείται η διενέργεια τεχνικού ελέγχου και η προσκόμιση ισχύοντος ΔΤΕ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ακόμη και εάν δεν έχει παρέλθει η χορηγηθείσα προθεσμία των ενενήντα (90) ημερών.»