Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου
(https://www.asfaleiaautokinitou.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους
χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την
επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση
διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους
αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν
για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του
Δικτυακού μας τόπου. Η https://www.asfaleiaautokinitou.gr (εφεξής για λόγους
συντομίας η Δικαιούχος) δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους
όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να
ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι
αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση
οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων,
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών,
σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους
αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές
και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς
αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση,
εκτέλεση, «φόρτωση (download)», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο,
τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της
Δικαιούχου.
Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του
περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς
πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της
αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε
τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται
στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα
σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα
ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας Δικτυακό τόπο.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ / ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης/χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να
συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και
Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου
δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των
υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια,
ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού
μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή
άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών
INTERNET). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο
γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από
τον χρήστη/επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των
18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από
τον έχοντα/τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία
αυτού/αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η Δικαιούχος, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη
δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να
διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα,
ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής
της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Δικαιούχου για οποιαδήποτε ζημία τυχόν
προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας
τόπου.
Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή
ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Δικαιούχος, ακόμη και εκείνες περί
εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.
Η Δικαιούχος σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών
παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών»,
είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των
οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

6. “ΔΕΣΜΟΙ” (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES

Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων
δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή
διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν
προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους
παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των
αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε
άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία
περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η Εταιρεία δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της
ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας
του. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά
δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με
οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα
δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη,
απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να
πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

8. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας, η ιστοσελίδα παρουσιάζει τα ασφαλιστικά προϊόντα των
συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων όπως έχουν διαμορφωθεί από
τις ίδιες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
Η ιστοσελίδα δεν έχει δικαίωμα ή/και δυνατότητα επέμβασης ή μεταβολής των
ασφαλιστικών προϊόντων των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων
ή/ και των όρων παροχής τους.
Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει να προμηθευτεί οποιοδήποτε ασφαλιστικό
προϊόν που παρουσιάζει η ιστοσελίδα, η οριστική σύμβαση ασφάλισης συνάπτεται
μεταξύ του Χρήστη και της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης που παρέχει
το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν.
Η ιστοσελίδα δεν αποδέχεται αιτήσεις ασφάλισης, δεν εκτιμά ή/ και αποδέχεται
ασφαλιστικούς κινδύνους και εν γένει δεν υπόσχεται ούτε αναλαμβάνει υποχρεώσεις
που δεσμεύουν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται. Η αποδοχή
αιτήσεων ασφάλισης, η εκτίμηση ή/ και αποδοχή ασφαλιστικών κινδύνων και εν
γένει η ανάληψη υποχρεώσεων σε σχέση και στο πλαίσιο του προϊόντος ασφάλισης
που επιλέχθηκε πραγματοποιείται αποκλειστικά από την ασφαλιστική επιχείρηση που
το παρέχει.

9. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο αποτελούν
μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των
χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται φυσικά να εκληφθούν ως έγκυρες
πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν οποιαδήποτε προτροπή για την
επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Ο ιστότοπος αναλαμβάνει τη συλλογή,
επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να
εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα
αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο λόγω του
ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων
(φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του.
Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του ιστότοπου, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του
με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των
παρεχομένων πληροφοριών.
Κάποιες από τις πληροφορίες του ιστότοπου παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Ο
ιστότοπος δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται
για την ακρίβεια τους.

10. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο ιστότοπος φιλοξενεί σχόλια και αξιολογήσεις χρηστών. Η ευθύνη των αναρτήσεων,
καθώς και του περιεχομένου αυτών ανήκει αποκλειστικά στους επώνυμους συντάκτες
του, ρητώς αποκλειόμενης κάθε ευθύνης σχετικά του ιστότοπου. Το αυτό ισχύει και
για τα σχόλια που αναρτώνται από τους χρήστες σε αυτό.

11. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ NEWSLETTER

Η εγγραφή σας στην Υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών δελτίων (Newsletter) της
ιστοσελίδας γίνεται εξ΄ ελευθεριότητάς σας και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία
για τη διενέργεια αγοράς από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Ωστόσο όσοι προβούν σε
άνοιγμα Λογαριασμού στην ιστοσελίδα (εφεξής τα «Μέλη»), θα μπορούν να
λαμβάνουν τα ενημερωτικά μας δελτία και άλλο διαφημιστικό υλικό στην
ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που θα μας δηλώσουν κατά τη διαδικασία αυτή
(ανοίγματος Λογαριασμού). Η εγγραφή στην Υπηρεσία Newsletter ολοκληρώνεται με
την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο
πεδίο στο Δικτυακό Τόπο. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στην Υπηρεσία
Newsletter, μας δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό
και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας ή/και
άλλων ηλεκτρονικών καταστημάτων, καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα.
Για την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων που εφαρμόζει η Εταιρεία μας παρακαλώ
ενημερωθείτε ΕΔΩ.
Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται αν τα Newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους,
αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers)
για την παράδοση τους. Τα Newsletters μπορεί να καταλήξουν στο spam folder,
οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση
που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά Newsletters ή επιθυμείτε να
διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα
επικοινωνίας του Δικτυακού τόπου ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που
εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails μας που λαμβάνετε.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου,
τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς
διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των
συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.
Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή
ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η
ισχύς των λοιπών όρων.
Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη
και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει
ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ
αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

13. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας οι
χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν τη φόρμα στην ακόλουθη σελίδα:
https://www.asfaleiaautokinitou.gr/contact/